Centos üzerine Observium Kurulumu

  Centos 7.x, Linux

Observium bir network izleme yazılımıdır.  Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunmaktadır. Detaylı bilgiyi http://observium.com/ adresinden alabilirsiniz.  Kurulum için öncelikle repo eklememiz gerekiyor.

Epel, Remi ve Opennms repolarını ekleyelim.

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

yum install http://yum.opennms.org/repofiles/opennms-repo-stable-rhel7.noarch.rpm

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Yum konfigürasyon yazlımını kuralım.

yum install yum-utils

Php 7.2 sürümünü varsayılan olarak Remi reposuna ekleyelim.

yum-config-manager –enable remi-php72

Tüm paketleri güncelleyelim.

yum update

Observium’un çalışması için gerekli paketleri kuralım.

yum install wget.x86_64 httpd.x86_64 php.x86_64 php-opcache.x86_64 php-mysql.x86_64 php-gd.x86_64 \

php-posix php-pear.noarch cronie.x86_64 net-snmp.x86_64 net-snmp-utils.x86_64 \

fping.x86_64 mariadb-server.x86_64 mariadb.x86_64 MySQL-python.x86_64 rrdtool.x86_64 \

subversion.x86_64  jwhois.x86_64 ipmitool.x86_64 graphviz.x86_64 ImageMagick.x86_64 \

php-sodium.x86_64

Sanal makineleri monitör etmek için libvirt kütüphanesini kuralım.

yum install libvirt.x86_64

Observium kurulumuna geçelim

mkdir -p /opt/observium && cd /opt

wget http://www.observium.org/observium-community-latest.tar.gz ile dosyayı indirelim.

tar zxvf observium-community-latest.tar.gz ile sıkıştırılmış dosyayı açalım.

Mysql İşlemleri

systemctl enable mariadb ile mariadb’nin başlangıçta çalışmasını sağlayalım

systemctl start mariadb veritabanını başlatalım

mysql -u root

<mysql root password>

mysql> CREATE DATABASE observium DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON observium.* TO ‘observium’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘veritabanışifresi’;

mysql> exit

observium dizinine gidip config.php dosyasını editleyeceğiz.

cp config.php.default config.php

Dosyadaki veritabanı ayarlarını, kullanıcı oluştururken verdiğimiz  (grant all) şifre ile değiştirelim.

./discovery.php -u ile mysql şemasını yükleyelim.

mkdir rrd

chown apache:apache rrd

Apache conf ayarları

nano  /etc/httpd/conf.d/observ.conf

<VirtualHost *>

DocumentRoot /opt/observium/html/

ServerName  observium.domain.com

CustomLog /opt/observium/logs/access_log combined

ErrorLog /opt/observium/logs/error_log

<Directory “/opt/observium/html/”>

AllowOverride All

Options FollowSymLinks MultiViews

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

/opt/observium/adduser.php kullanıcıadı şifre level ile kullanıcı belirleyelim. Level 10 Administrator yetkisidir.

crontab -e

# Run a complete discovery of all devices once every 6 hours

33  */6   * * *   root    /opt/observium/discovery.php -h all >> /dev/null 2>&1

# Run automated discovery of newly added devices every 5 minutes

*/5 *     * * *   root    /opt/observium/discovery.php -h new >> /dev/null 2>&1

# Run multithreaded poller wrapper every 5 minutes

*/5 *     * * *   root    /opt/observium/poller-wrapper.py >> /dev/null 2>&1

# Run housekeeping script daily for syslog, eventlog and alert log

13 5 * * * root /opt/observium/housekeeping.php -ysel

# Run housekeeping script daily for rrds, ports, orphaned entries in the database and performance data

47 4 * * * root /opt/observium/housekeeping.php -yrptb

systemctl start httpd diyerek apache’yi başlatalım.

http://ipadreiniz/ şeklinde giriş yapıp, kullanmaya başlayabilirsiniz.

YORUM KUTUSU